• អន្លង់វែង

      (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)

      Anlong Veng
      (Oddar Meanchey Province)