• ខេត្តបាត់ដំបង

      (បាត់ដំបង)

      Battambang Province