• ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

      (កំពង់ឆ្នាំង)

      Kampong Chhunang Province