• ខេត្តកោះកុង

      (ខេមរៈ ភូមិន្ទ)

      Koh Kong Province