• ខេត្តកំពង់ចាម

      (កំពង់ចាម)

      Kompong Cham Province