• ខេត្តកំពង់ធំ

      (ស្ទឹងសែន)

      Kompong Thom Province