• ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

      (សំរោង)

      Oddar Meanchey Province