• ខេត្តប៉ៃលិន

      (ប៉ៃលិន)

      Pailin Province