• ភ្នំពេញ
      (រាជធានីភ្នំពេញ)

      Phnom Penh

      (Capital)