• ខេត្តព្រះវិហារ
      (ត្បែងមានជ័យ)

      Preah Vihear Province