• ខេត្តពោធិ៍សាត់

      (ពោធិ៍សាត់)

      Prusat Province