• ប្រាសាទព្រះវិហារ

      (ខេត្តព្រះវិហារ )

      Preah Vihear Temple
      (Preah Vihear Province)