• ខេត្តរតនគិរី

      (បានលុង)

      Stung Treng Province