• ខេត្តព្រះសីហនុ

      (ព្រះសីហនុ)

      Shihanouk Vill Province