• ស្ពានកំពង់ក្ដី

      (ខេត្តសៀមរាប)

      Speang Kongpong Kdey

      (Siem Reap Province)