• ខេត្តស្ទឹងត្រែង
      (ស្ទឹងត្រែង)

      Stung Treng Province