• ខេត្តតាកែវ

      (ដូនកែវ)

      Takeo Province