• ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

      (សួង)

      Thubon Khmom Province