• ស្រុកកំរៀង

  Kamrieng District

 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • 👆 ទឹកពុះកំរៀង

  Tek Pos Kamrieng
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • 👆 ស្ទឹងកុយ

  Stung Koy

  👆 ស្ទឹងកំរៀង

  Stung Kamrieng