• ស្រុកកំរៀង

  Kamrieng District

  broken image
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

  broken image
 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • broken image

  👆 ទឹកពុះកំរៀង

  Tek Pos Kamrieng
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • broken image

  👆 ស្ទឹងកុយ

  Stung Koy
  broken image

  👆 ស្ទឹងកំរៀង

  Stung Kamrieng