• សូមរាយការណ៍អំពីទីកន្លែងចាក់សំរាមខុសច្បាប់តាមរយៈប្រអប់សារបណ្តាញសង្គមខាងក្រោម៖

    Please report illegal dumping sites

    via Facebook Messenger as below

  • សមត្ថកិច្ចមានវិធានការដើម្បីរក្សាភាពស្អាតក្នុងទីក្រុងយើង

    Our responsible units will act to maintain the cleanliness of our city