• សូមរាយការណ៍អំពីទីកន្លែងចាក់សំរាមខុសច្បាប់តាមរយៈប្រអប់សារបណ្តាញសង្គមខាងក្រោម៖

  Please report illegal dumping sites

  via Facebook Messenger as below

  broken image
  broken image
 • សូមរាយការណ៍អំពីទីកន្លែងចាក់សំរាមខុសច្បាប់តាមរយៈប្រអប់សារបណ្តាញសង្គមខាងក្រោម៖

  Please report illegal dumping sites

  via Facebook Messenger as below

  broken image

  ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបរាយការណ៍ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to report, please watch video as below👇

  broken image
 • សមត្ថកិច្ចមានវិធានការដើម្បីរក្សាភាពស្អាតក្នុងទីក្រុងយើង

  Our responsible units will act to maintain the cleanliness of our city