• ផ្សារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  Market in Battambang City

  broken image

  👆

  【Mention】
  1) Sometimes, Google Maps does not support to show correct location on some locations.
  When you feels strange, we recommend to change the direction.
  2) Now some business owners are waiting approval to appear their business location by Google Maps.
  Let's look forward new information coming up!!

 • ផ្សារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  Market in Battambang City

  broken image
  broken image

  【Mention】
  1) Sometimes, Google Maps does not support to show correct location on some locations.
  When you feels strange, we recommend to change the direction.
  2) Now some business owners are waiting approval to appear their business location by Google Maps.
  Let's look forward the new information coming up!!

 • Search via Google Maps

  < Mention >
  Google Maps does not support to show correct location on some locations.
  When you concern the information on it, please click "Location" button from the list as below. 
  You can get correct location.
  broken image
 • For market owners / managers in Battambang City
  from Battambang Provincial Tourism Department

  If you have not registered your market location on Google Maps yet, 
  we recommend you to register. It is going to become strong support for your business.
  If it's difficult to register by yourself, please contact us. 
  When you keep touching QR code for a few seconds, you can make phone call directly.
  broken image

  Contact: Yeab Eng Vichna
  Tel: 087 488 819

  broken image

  ទីតាំងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង
  Location of Battambang Provincial Tourism Department

 • យើងគាំទ្រព័ត៌មានទីផ្សារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  ដោយសារតែព័ត៌មានខ្លះមិនត្រឹមត្រូវ/មិនច្បាស់លាស់នៅលើ Google Maps

  We support market information in Battambang City
  Because some information are incorrect / unclear on Google Maps

  broken image
  ផ្សារ​ទំនើប ​បុរី​ថ្មី
  Borey Thmey Mall
  Tel: 096 277 7781
  broken image
  ផ្សារ១៣ មករា
  (ផ្សារថ្មី)
  13 Makara Market
  (New Market Battambang)
  Tel: 069 524 406
  broken image
  ផ្សារទំនើបឡាក់គីបាត់ដំបង
  Lucky Supermarket Battambang
  broken image
  ផ្សារធំបាត់ដំបង 
  (ផ្សារណាត់)
  Central Market (Phsar Nat)
  Tel: 069 650 987
  broken image
  ផ្សារបឹងឈូក
  Beung Chhouk Market
  Tel: 012 940 640
  broken image
  ផ្សារភួពុយ
  Phou Puy Supermarket
  Tel: 096 707 0116
  broken image
  ផ្សាររាត្រី ខេត្តបាត់ដំបង
  Battambang Night Market
  broken image
  ផ្សារវត្តលៀប
  Wat Leap Market
  Tel: 012 732 711
  broken image
  ផ្សារ ​ហេង​ ឆាយលី
  Heng Chhay Ly MallHeng Chhay Ly Mall
  Tel: 053 555 566
  broken image
  ផ្សារអប្សរា (ផ្សារលើ)
  Apsara Market (Phsar Leu)
  Tel: 012 269 563
  broken image
   ផ្សារភូមិចិន
  Phum Chen Market
  broken image
  ផ្សារវត្តសូភី ១
  Wat Sophy Market 1
  Tel: 081 264 158
  broken image
  Phsar Pothivong
  Tel: 096 728 9699
  broken image
  ផ្សាររោងចក្រ
  Phsar Rong Chak
  Tel: 070 442 909
  broken image
  ផ្សារបឹងរាំង
  Boeung Raing Market
  Tel: 096 621 5795
  broken image
  ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត
  (ទទួលបញ្ចាំ)
  C.B Market (Battambang)
  Tel: 089 942 224
  broken image
  7-Days ហាងបន្លែផ្លែឈើស្រស់
  Fresh fruits and Vegetables
  Tel: 085 858 526
  broken image
  តូបលក់ភេសជ្ជៈ ហាក់ គីមហ៊ាង
  Tel: 078 919 131
  broken image
  ផ្សារ ចឹកភូ 
  Choek Phou Market
  Tel: 012 592 556
  broken image
  លីឆេង ២៥០០រៀលម៉ាត
  Tel: 090 714 444
  broken image
  ផ្សារដូនទាវ
  broken image
  Flourish Drinking Water
  Tel: 077 628 243
 • យើងគាំទ្រព័ត៌មានទីផ្សារក្នុងស្រុកឯកភ្នំ

  ដោយសារតែព័ត៌មានខ្លះមិនត្រឹមត្រូវ/មិនច្បាស់លាស់នៅលើ Google Maps

  We support market information in Ek Phnom District
  Because some information are incorrect / unclear on Google Maps

  broken image
  ផ្សារនរា
  Norea Market