• ១. បញ្ជីព័ត៌មានមន្ទីរ-អង្គភាពខេត្ត

   1. Provincial departments and units of Battambang Province

   .ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបាត់ដំបង
   1. Fisheries Administration Cantonment Battambang

   Tel: 088 744 2885

   .ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសាខា
   ខេត្តបាត់ដំបង 
   2. National Bank of Cambodia
   Battambang Branch

   Tel: 053 953 963

   .បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្ត 
   3. Gendarmerie Royal De La Province De Battambang 

   Tel: 097 924 0240

   .បញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្ត 
   4. Battambang Sub-Operation Zone 

   Tel: 097 739 8877

   .មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបង 
   5. Department of Agriculture Forestry
   and Fisheries of Battambang Province 

   Tel: 053 730 077

   .មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត 
   6. Department of Labor and
   Vocational Training of Battambang 

   Tel: 010 706 484

   .មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត 
   7. Provincial Department of Women's Affairs 

   Tel: 012 975 910

   .មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត 
   8. Battambang Provincial Tourism Department 

   Tel: 010 865 810

   .មន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង 
   9. Department of National Assembly-Senate
   Relations and Inspection of Battambang 

   Tel: 012 208 056

   ១០.មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត 
   10. Provincial Department of Water Resources
    and Meteorology Battambang 

   Tel: 012 864 612

   ១១.មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្ត 
   11. Department of Cults & Religions of
   Battambang 

   Tel: 053 730 208

   ១២.មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត 
   12. Department of Environment Battambang Province 

   ១៣.មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
   ខេត្តបាត់ដំបង
   13. Department of Post and Telecommunications 

   Tel: 089 437 514

   ១៤.មន្ទីរផែនការខេត្ត 
   14. Battambang Provincial Department
   Planning 

   ១៥.មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត 
   15. Provincial Department of Commerce Battambang 

   Tel: 092 377 977

   ១៦.មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង 
   16.
   Department of Information Battambang Province 

   ១៧.មន្ទីរមុខងារសាធារណៈ ខេត្តបាត់ដំបង
   17. Department of Civil Service Battambang 

   ១៨-១.មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ខេត្ត 
   18-1. Battambang Provincial Department of
   Mines and Energy 

   Tel: 098 841 202

   ១៨-២.មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តបាត់ដំបង 
   18-2. Department of Industry, Science,
   Technology and Innovation 

   Tel: 012 835 063

   ១៩.មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មសំណង់ និងសុរិយោដីខេត្ត 
   19. Department of Land Management Urban Planning Construction and Cadastre of Battambang Province 

   Tel: 053 952 259

   ២០.មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
   ខេត្តបាត់ដំបង
   20. Department of Culture & Fine Arts of Battambang 

   Tel: 092 166 696

   ២១.មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាខេត្តបាត់ដំបង 
   21. Municipal Office of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation of Battambang Province 

   Tel: 010 251 853

   ២២.មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត 
   22. Department of Public Works
   and Transport Battambang 

   Tel: 078 777 758

   ២៣.មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្ត 
   23. Battambang Provincial Health Department 

   Tel: 053 953 352

   ២៤.មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត 
   24. Department of Economy and Finance Battambang Province 

   Tel: 053 731 516

   ២៥.
   មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា
   ខេត្តបាត់ដំបង 
   25. Battambang Provincial Department of
   Education Youth and Sport 

   Tel: 012 584 179

   ២៦.មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត 
   26. Provincial Department of
   Rural Development Battambang 

   Tel: 053 952 830

   ២៧.រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង 
   27. Battambang Provincial Hall 

   Tel: 053 739 999

   ២៨.រដ្ឋាករទឹកខេត្តបាត់ដំបង 
   28. Battambang Water Supply 

   Tel: 095 655 889

   ២៩.រតនាគារខេត្តបាត់ដំបង 
   29. Battambang Treasury 

   Tel: 012 752 024

   ៣០.សាខាការពារអ្នកប្រេីប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ  
    (ក.ប.ប.)
    ខេត្តបាត់ដំបង 
   30. Consumer Protection Competition and Fraud Repression Battambang Province 

   Tel: 012 967 007

   ៣១. សាខាគយ និងរដ្ឋាករខេត្តបាត់ដំបង
   31. Battambang Customs and Excise Branch 

   Tel: 053 952 300

   ៣២. សាខាពន្ធដាខេត្តបាត់ដំបង
   32. Battambang Tax Branch 

   Tel: 053 739 999

   ៣៣.សារមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបង 
   33. Battambang Provincial Museum 

   Tel: 077 477 488

   ៣៤.សារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង 
   34. Battambang Historical Museum 

   ៣៥.សាលាក្រុងបាត់ដំបង
   35. Battambang Municipality 

   Tel: 012 617 517

   ៣៦.សាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង 
   36. Battambang Provincial Court of
   First Instance 

   ៣៧.ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត 
   37. Battambang Provincial Police Commissariat 

   Tel: 012 530 230

   ៣៨.អគ្គិសនីបាត់ដំបង 
   38. Electricite De Battambang 

   Tel: 053 730 036