• ១. បញ្ជីព័ត៌មានមន្ទីរ-អង្គភាពខេត្ត

  1. Provincial departments and units of Battambang Province

  .ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបាត់ដំបង
  1. Fisheries Administration Cantonment Battambang
  Tel: 088 744 2885
  .ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសាខា
  ខេត្តបាត់ដំបង 
  2. National Bank of Cambodia
  Battambang Branch
  Tel: 053 953 963
  .បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្ត 
  3. Gendarmerie Royal De La Province De Battambang 

  Tel: 097 924 0240

  .បញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្ត 
  4. Battambang Sub-Operation Zone 

  Tel: 097 739 8877

  .មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបង 
  5. Department of Agriculture Forestry
  and Fisheries of Battambang Province 

  Tel: 053 730 077

  .មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត 
  6. Department of Labor and
  Vocational Training of Battambang 

  Tel: 010 706 484

  .មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត 
  7. Provincial Department of Women's Affairs 

  Tel: 012 975 910

  .មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត 
  8. Battambang Provincial Tourism Department 

  Tel: 010 865 810

  .មន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង 
  9. Department of National Assembly-Senate
  Relations and Inspection of Battambang 

  Tel: 012 208 056

  ១០.មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ត 
  10. Provincial Department of Water Resources
   and Meteorology Battambang 

  Tel: 012 864 612

  ១១.មន្ទីរធម្មការ និងសាសនាខេត្ត 
  11. Department of Cults & Religions of
  Battambang 

  Tel: 053 730 208

  ១២.មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត 
  12. Department of Environment Battambang Province 
  ១៣.មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
  ខេត្តបាត់ដំបង
  13. Department of Post and Telecommunications 

  Tel: 089 437 514

  ១៤.មន្ទីរផែនការខេត្ត 
  14. Battambang Provincial Department
  Planning 
  ១៥.មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត 
  15. Provincial Department of Commerce Battambang 

  Tel: 092 377 977

  ១៦.មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង 
  16.
  Department of Information Battambang Province 
  ១៧.មន្ទីរមុខងារសាធារណៈ ខេត្តបាត់ដំបង
  17. Department of Civil Service Battambang 
  ១៨-១.មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ខេត្ត 
  18-1. Battambang Provincial Department of
  Mines and Energy 

  Tel: 098 841 202

  ១៨-២.មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តបាត់ដំបង 
  18-2. Department of Industry, Science,
  Technology and Innovation 

  Tel: 012 835 063

  ១៩.មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មសំណង់ និងសុរិយោដីខេត្ត 
  19. Department of Land Management Urban Planning Construction and Cadastre of Battambang Province 

  Tel: 053 952 259

  ២០.មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
  ខេត្តបាត់ដំបង
  20. Department of Culture & Fine Arts of Battambang 

  Tel: 092 166 696

  ២១.មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទាខេត្តបាត់ដំបង 
  21. Municipal Office of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation of Battambang Province 

  Tel: 010 251 853

  ២២.មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត 
  22. Department of Public Works
  and Transport Battambang 

  Tel: 078 777 758

  ២៣.មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្ត 
  23. Battambang Provincial Health Department 

  Tel: 053 953 352

  ២៤.មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត 
  24. Department of Economy and Finance Battambang Province 

  Tel: 053 731 516

  ២៥.
  មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា
  ខេត្តបាត់ដំបង 
  25. Battambang Provincial Department of
  Education Youth and Sport 

  Tel: 012 584 179

  ២៦.មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត 
  26. Provincial Department of
  Rural Development Battambang 

  Tel: 053 952 830

  ២៧.រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង 
  27. Battambang Provincial Hall 

  Tel: 053 739 999

  ២៨.រដ្ឋាករទឹកខេត្តបាត់ដំបង 
  28. Battambang Water Supply 

  Tel: 095 655 889

  ២៩.រតនាគារខេត្តបាត់ដំបង 
  29. Battambang Treasury 

  Tel: 012 752 024

  ៣០.សាខាការពារអ្នកប្រេីប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ  
   (ក.ប.ប.)
   ខេត្តបាត់ដំបង 
  30. Consumer Protection Competition and Fraud Repression Battambang Province 

  Tel: 012 967 007

  ៣១. សាខាគយ និងរដ្ឋាករខេត្តបាត់ដំបង
  31. Battambang Customs and Excise Branch 

  Tel: 053 952 300

  ៣២. សាខាពន្ធដាខេត្តបាត់ដំបង
  32. Battambang Tax Branch 

  Tel: 053 739 999

  ៣៣.សារមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបង 
  33. Battambang Provincial Museum 

  Tel: 070 477 488

  ៣៤.សារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង 
  34. Battambang Historical Museum 
  ៣៥.សាលាក្រុងបាត់ដំបង
  35. Battambang Municipality 

  Tel: 012 617 517

  ៣៦.សាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង 
  36. Battambang Provincial Court of
  First Instance 
  ៣៧.ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត 
  37. Battambang Provincial Police Commissariat 

  Tel: 012 530 230

  ៣៨.អគ្គិសនីបាត់ដំបង 
  38. Electricite De Battambang 

  Tel: 053 730 036