• បញ្ជីព័ត៌មានមន្ទីរ-អង្គភាពខេត្ត
  & ក្រុង/ស្រុក​ក្នុង​

  Provincial departments and units of Battambang Province 

  & Municipality/District Hall

  broken image

  ១. បញ្ជីព័ត៌មានមន្ទីរ-អង្គភាពខេត្ត
  1. Provincial departments and units

  broken image

  ២. ក្រុង/ស្រុក​ក្នុង​
  2. Municipality / District Hall