• ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន
  នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង

  Regional Border Checkpoint in Battambang Province
  (Border Pass only)

 • សូមជ្រើសរើសរូបភាពខាងក្រោម
  ផែនទីនឹងបើក ហើយបង្ហាញទិសដៅ🗺
  Please touch picture below.
  The map will be opened and shows direction 🗺