• ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន
   នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង

   Regional Border Checkpoint in Battambang Province
   (Border Pass only)

  • ខេត្តបាត់ដំបង

   Battambang Province

   ១. ស្រុកសំឡូត

   1. Samlout District

   ២. ស្រុកកំរៀង

   2. Kamrieng District

   ៣. ស្រុកភ្នំព្រឹក

   3. Phnom Proek District

  • ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជិត
   International Border
   👉 ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែននៅ​
   Regional Border
   រាជធានីខេត្ត
   Provincial Capital