• ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន
  នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង

  Regional Border Checkpoint in Battambang Province
  (Border Pass only)

 • ខេត្តបាត់ដំបង

  Battambang Province

  ១. ស្រុកសំឡូត

  1. Samlout District

  ២. ស្រុកកំរៀង

  2. Kamrieng District

  ៣. ស្រុកភ្នំព្រឹក

  3. Phnom Proek District

 • ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជិត
  International Border
  👉 ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែននៅ​
  Regional Border
  រាជធានីខេត្ត
  Provincial Capital