• ២. ផែនទីទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

  2. Tourism Map of

  Battambang Province

  ចុចនៅលើរូបភាពខាងលើដើម្បីទាញយករូបភាពកម្រិតច្បាស់។
  បន្ទាប់ពីទាញយករួចសូមរក្សាទុកក្នុង Photos/Galleries។
  (ខែមីនា ឆ្នាំ 2022)

  1. Click the picture above and download original image.
  2. Save the image as a photo.
  (March, 2022)

  វីដេអូរបៀបប្រើ

  Introduction Video

 • ស្រុក រួមទាំងតំបន់ទេសចរណ៍

  Districts including tourist destinations

 • អាសន្ន

  Emergency