• ២. ផែនទីទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

  2. Tourism Map of

  Battambang Province

  broken image

  ចុចនៅលើរូបភាពខាងលើដើម្បីទាញយករូបភាពកម្រិតច្បាស់។
  បន្ទាប់ពីទាញយករួចសូមរក្សាទុកក្នុង Photos/Galleries។
  (ខែមីនា ឆ្នាំ 2022)

  1. Click the picture above and download original image.
  2. Save the image as a photo.
  (March, 2022)

  broken image

  វីដេអូរបៀបប្រើ

  Introduction Video

 • ២. ផែនទីទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

  2. Tourism Map of Battambang Province

  broken image

  👆 វីដេអូរបៀបប្រើ

  Introduction Video
 • ស្រុក រួមទាំងតំបន់ទេសចរណ៍

  Districts including tourist destinations

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • ស្រុក រួមទាំងតំបន់ទេសចរណ៍

  Districts including tourist destinations

  broken image

  ស្រុកឯកភ្នំ
  Ek Phnom District

  broken image

  ស្រុកបាណន់

  Banan District

  broken image

  ស្រុករតនមណ្ឌលRatanak Mondul District

  broken image

  ស្រុកសំឡូត

  Samlout District

  broken image

  ស្រុកសង្កែ

  Sangkae District

  broken image

  ស្រុកភ្នំព្រឹក

  Phnom Proek District

  broken image

  ស្រុកកំរៀង

  Kamrieng District

  broken image

  ស្រុករុក្ខគិរី

  Rukhakiri District

  broken image

  ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ

  International Border Check Point

  broken image

  ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន

  Regional Border Checkpoint

  broken image

  ខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តបាត់ដំបង
  Provinces connected to Battambang Province

  broken image

  រមណីយដ្ឋាន និងគោលដៅទេសចរណ៍

  ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
  Resorts and Destinations in Battambang Province

 • អាសន្ន

  Emergency

  broken image
  broken image