• អ្នកបរិច្ចាគ គម្រោងស្នាដៃខ្មែរ

   Donors of Snadai Khmer Project

  • ១. អ្នកបរិច្ចាគ

   (រោងដាក់ផ្ទាំងផែនទី)

   1. Donator (Bulletin Board)

   សាលាបញ្ញាសាស្រ្តអន្តរជាតិ បាត់ដំបង

   PAÑÑĀSĀSTRA International School
   Battambang
  • ២. អ្នកបរិច្ចាគ

   (បោះពុម្ពផែនទីសម្រាប់ឆ្នាំ 2022-2023)

   2. Donators (Print Maps for 2022-2023)

   សាលាបញ្ញាសាស្រ្តអន្តរជាតិ បាត់ដំបង

   PAÑÑĀSĀSTRA International School
   Battambang

   Company / Personal Name

   Company / Personal Name

  • ៣. អ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស

   3. Technical Contribution

   Shuji MATSUOKA
   (PUC-BB)

   (Edited and Designed)

   Mr. Chanhak PHAT

   (Create Videos)

   Company / Personal Name

   ()

  • គម្រោងស្រាវជ្រាវ ផ្តល់ជំនួយមូលនិធិពី

   "Japan Social Aid Foundation "

   Research funded by

   Japan Social Aid Foundation