• អ្នកបរិច្ចាគនិងក្រុម គម្រោងស្នាដៃខ្មែរ

  Donors and Team of Snadai Khmer Project

 • គម្រោងស្រាវជ្រាវ ផ្តល់ជំនួយមូលនិធិពី

  "Japan Social Aid Foundation "

  Research funded by

  Japan Social Aid Foundation

 • អ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស

  Technical Contribution

  Battambang Provincial Administration, Technical Team

  *Accuracy Checked as General Contents

  Battambang Provincial Tourism Department

  *Accuracy Checked Tourist Information in Battambang Province

  Battambang Municipality

  *Accuracy Checked Transport Services in Battambang City

  Battambang Provincial Department of Public Work & Transport

  *Accuracy Checked as Several Roads

  Battambang Provincial Department of Culture & Fine Art

  *Accuracy Checked as Location of Religious Facility

  Pannasastra International School-Battambang

  *Provided Office

  Mr. UCH Umphinisara
  Director of Provincial Tourism Department

  *Accuracy Checked All Locations and Information of Sightseeing in Battambang Province and Battambang City

  Mr. Arun HAM
  Chief of Tourism Industry Management Office

  *Accuracy Checked as Location Name of Sightseeing in Khmer Language

  Mr. Chanhak PHAT

  *Created Tutorial Videos

  Mr. Sokhon NOL
  PUC-BB & PSIS-BB

  *Translated English to Khmer language

  Shuji MATSUOKA
  PUC-BB & PSIS-BB

  *Created and Edited E-Map & Digital Map
  (Battambang Province & City)