• ក្លឹបរាត្រីក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  Night Club in Battambang City

  👆

  បារនិងក្លឹបរាត្រីសូមកុំអនុញ្ញាតឱ្យក្មេងជំទង់ចូល

  Please don't allow teenagers to enter

  【Mention】
  1) Sometimes, Google Maps does not support to show correct location on some locations.
  When you feels strange, we recommend to change the direction.
  2) Now some business owners are waiting approval to appear their business location by Google Maps.

  Let's look forward new information coming up!!

 • For night club owners
  from Battambang Provincial Tourism Department

  If you have not registered your business location on Google Maps yet, 
  we recommend you to register. It is going to become strong support for your business.
  If it's difficult to register by yourself, please contact us. 
  When you keep touching QR code for a few seconds, you can make phone call directly.

  Contact: Yeab Eng Vichna
  Tel: 087 488 819

  ទីតាំងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង
  Location of Battambang Provincial Tourism Department

 • យើងគាំទ្រព័ត៌មានក្លឹបរាត្រីក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  ដោយសារតែព័ត៌មានខ្លះមិនត្រឹមត្រូវ/មិនច្បាស់លាស់នៅលើ Google Maps

  We support Night Club information in Battambang City
  Because some information are incorrect / unclear on Google Maps

  ខារ៉ាអូខេ ខេអូ
  KO KTV
  Tel: 097 697 5555
  ខារ៉ាអូខេ គ្រួសាររីករាយ
  Happy Family KTV
  Tel: 089 708 587
  ខារ៉ាអូខេ ឆៀរ អាប់
  Cheer Up KTV
  Tel: 078 282 488
  ខារ៉ាអូខេ ទីក្រុងអាន់ឆ័រ២
  Anchor Town 2 KTV
  Tel: 070 888 823
  ខារ៉ាអូខេ សាច់អាំងផ្សារលើ២
  Sach Aing Phsar Leu 2 KTV
  Tel: 098 613 150
  ខារ៉ាអូខេ សាច់អាំងរតនៈ
  Sach Aing Rattanak KTV
  Tel: 096 643 9999
  ខារ៉ាអូខេ ស៊ែ ឡាវី
  C'est la vie KTV
  Tel: 095 366 366
  ខារ៉ាអូខេ ឡាយអ៊ិន សោន
  Lion Sound KTV
  Tel: 093 200 035
  ស្តាឡៃយថ៍ ក្លិប
  STAR LIGHT Club
  Tel: 098 222 202
  អូវើរ ថាម ក្លឹប
  Over Time Club
  Tel: 069 757 543
  Buran Pub
  Tel: 076 444 4486
  Idol KTV
  Tel: 093 506 764
  High Class KTV 
  Tel: 069 302 568
  Miss Wong Battambang
  Tel: 092 428 332
  THE PLACE
  (Rooftop Bar)
  Tel: 096 759 8568
  The Balcony
  Tel: 081 208 106