• ក្លឹបរាត្រីក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

   Night Club in Battambang City

   👆

   បារនិងក្លឹបរាត្រីសូមកុំអនុញ្ញាតឱ្យក្មេងជំទង់ចូល

   Please don't allow teenagers to enter

   【Mention】
   1) Sometimes, Google Maps does not support to show correct location on some locations.
   When you feels strange, we recommend to change the direction.
   2) Now some business owners are waiting approval to appear their business location by Google Maps.

   Let's look forward new information coming up!!

  • For night club owners
   from Battambang Provincial Tourism Department

   If you have not registered your business location on Google Maps yet, 
   we recommend you to register. It is going to become strong support for your business.
   If it's difficult to register by yourself, please contact us. 
   When you keep touching QR code for a few seconds, you can make phone call directly.

   Contact: Yeab Eng Vichna
   Tel: 087 488 819

   ទីតាំងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង
   Location of Battambang Provincial Tourism Department

  • យើងគាំទ្រព័ត៌មានក្លឹបរាត្រីក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

   ដោយសារតែព័ត៌មានខ្លះមិនត្រឹមត្រូវ/មិនច្បាស់លាស់នៅលើ Google Maps

   We support Night Club information in Battambang City
   Because some information are incorrect / unclear on Google Maps

   ខារ៉ាអូខេ ខេអូ

   KO KTV
   Tel: 097 697 5555

   ខារ៉ាអូខេ គ្រួសាររីករាយ

   Happy Family KTV
   Tel: 089 708 587

   ខារ៉ាអូខេ ឆៀរ អាប់

   Cheer Up KTV
   Tel: 078 282 488

   ខារ៉ាអូខេ ទីក្រុងអាន់ឆ័រ២

   Anchor Town 2 KTV
   Tel: 070 888 823

   ខារ៉ាអូខេ សាច់អាំងផ្សារលើ២

   Sach Aing Phsar Leu 2 KTV
   Tel: 098 613 150

   ខារ៉ាអូខេ សាច់អាំងរតនៈ

   Sach Aing Rattanak KTV
   Tel: 096 643 9999

   ខារ៉ាអូខេ ស៊ែ ឡាវី

   C'est la vie KTV
   Tel: 095 366 366

   ខារ៉ាអូខេ ឡាយអ៊ិន សោន

   Lion Sound KTV
   Tel: 093 200 035

   ស្តាឡៃយថ៍ ក្លិប

   STAR LIGHT Club
   Tel: 098 222 202

   អូវើរ ថាម ក្លឹប

   Over Time Club
   Tel: 069 757 543
   Buran Pub
   Tel: 076 444 4486
   Idol KTV
   Tel: 093 506 764
   High Class KTV 
   Tel: 069 302 568
   Miss Wong Battambang
   Tel: 092 428 332
   THE PLACE
   (Rooftop Bar)
   Tel: 096 759 8568
   The Balcony
   Tel: 081 208 106