• សណ្ឋាគារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

   Hotel in Battambang City

   👆

   【Mention】
   1) Sometimes, Google Maps does not support to show correct location on some locations.
   When you feels strange, we recommend to change the direction.
   2) Now some business owners are waiting approval to appear their business location by Google Maps.
   Let's look forward new information coming up!!

  • For hotel owners in Battambang City
   from Battambang Provincial Tourism Department

   If you have not registered your business location on Google Maps yet,
   we recommend you to register. It is going to become strong support for your business.
   If it's difficult to register by yourself, please contact us. 
   When you keep touching QR code for a few seconds, you can make phone call directly.

   Contact: Yeab Eng Vichna
   Tel: 087 488 819

   ទីតាំងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង
   Location of Battambang Provincial Tourism Department

  • យើងគាំទ្រព័ត៌មានសណ្ឋាគារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

   ដោយសារតែព័ត៌មានខ្លះមិនត្រឹមត្រូវ/មិនច្បាស់លាស់នៅលើ Google Maps

   We support hotel information in Battambang City
   Because some information are incorrect / unclear on Google Maps

   សណ្ឋាគារ ក្លាស់ស៊ី និងស្ប៉ា

   Classy Hotel & Spa
   Tel: 053 952 555

   សណ្ឋាគារ ខេមរា បាត់ដំបង ១

   Khemara Battambang 1 Hotel
   Tel: 053 737 878

   សណ្ឋាគារ ឃីងហ្វី

   King Fy Hotel
   Tel: 093 873 333

   សណ្ឋាគារ ដឹ សាំងជូរី វីឡា

   The Sanctury Villa Hotel
   Tel: 012 226 505

   សណ្ឋាគារ ប្រេស៊ីដង់ បាត់ដំបង ស៊ីធី

   President Battambang City Hotel
   Tel: 077 827 482

   សណ្ឋាគារវិមានសុវណ្ណភូមិរីស៊ត

   Vimeansovannaphoum Resort
   Tel: 077 993 288

   សណ្ឋាគារ សុវណ្ណភូមិ

   Sovannaphum Hotel
   Tel: 077 993 277

   សណ្ឋាគារ ស្ទឹង សង្កែ

   Stung Sangke Hotel
   Tel: 053 953 495

   សណ្ឋាគារ ឡា វីឡា ប៊ូទិក

   La Villa Battambang,
   Restaurant & Boutique Hotel
   Tel: 077 904 820

   សណ្ឋាគារ អេមើរ៉ិល ប៊ីប៊ី បាត់ដំបង

   Emerald BB Battambang Hotel
   Tel: 077 474 789

   សណ្ឋាគារ​​វីឆែ

   Vy Chhe Hotel​
   Tel: 053 953 898

   សណ្ឋាគារ ស្កាយ ផាលេស​

   Sky Palace Hotel​
   Tel: 087 956 168

   សណ្ឋាគារ សេង ហ៊ត​

   Seng Hout Hotel
   Tel: 015 530 669

   សណ្ឋាគារ រ៉ាវន ប៊ូទិក​

   Ravorn Villa Boutique​
   Tel: 070 616 271

   សណ្ឋាគារ មេហ្សុង វត្តគរ​

   Maisons Wat Kor
   Tel: 017 555 377

   សណ្ឋាគារ លី ម៉េង​

   Lymeng Hotel​
   Tel: 012 361 799

   សណ្ឋាគារ វិចតូរីយ៉ា​

   Victoria Hotel​
   Tel: 012 93 33 05

   សណ្ឋាគារ ដឹ លុច្ស វីឡា​

   Delux Villa Hotel
   Tel: 077 336 373

   សណ្ឋាគារ បាណន់​

   Banan Hotel​
   Tel: 077 707 789

   សណ្ឋាគារ បាំប៊ូ​

   Bambu Hotel Battambang​
   Tel: 053 953 900

   សណ្ឋាគារ អូកាបារេវែ​

   Au Cabaret Vert Battambang Hotel
   Tel: 092 815 473

   សណ្ឋាគារ អង្គរ ខមហ្វត​

   Angkor Comfort Hotel​
   Tel: 077 306 410

   សណ្ឋាគារ ហ្វឺស

   First Hotel
   Tel: 016 865 022

   សណ្ឋាគារ រ៉ូយាល់

   Royal Hotel
   Tel: 061 777 791

   សណ្ឋាគារ អាស៊ី

   Asia Hotel
   Tel: 070 999 9710

   សណ្ឋាគារ ស្តារ

   Star Hotel
   Tel: 017 545 455

   សណ្ឋាគារ ស្ព្រីងផាក

   Spring Park Hotel
   Tel: 016 849 999

   សណ្ឋាគារ ផាក

   Park Hotel
   Tel: 015 81 99 99

   សណ្ឋាគារ ហ្វ៊ែរ រ៉េស

   Fairest Hotel
   Tel: 096 553 9327

   សណ្ឋាគារ ធីនី

   Thy Ny Hotel
   Tel: 017 779 499

   សណ្ឋាគារ វណ្ណនេ

   Vanne Hotel
   Tel: 053 900 927

   សណ្ឋាគារ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា

   California Hotel
   Tel: 078 669 669

   សណ្ឋាគារ 
   ស្តារវីឡា

   Star Villa Hotel
   Tel: 092 666 633

   សណ្ឋាគារ 
   ឡេង សេងណា

   Leng Seng Na Hotel
   Tel: 012 530 295

   សណ្ឋាគារ ប៉ារីស

   Paris Hotel
   Tel: 012 530 730

   សណ្ឋាគារ អិល អេ

   L.A Hotel
   Tel: 017 666 266

   សណ្ឋាគារ កាពីតាល់ បាត់ដំបង

   Capital Battambang Hotel
   Tel: 012 707 299

   សណ្ឋាគារ 
   កូកូណាត់ហៅស៍

   Coconut House Hotel
   Tel: 017 655 447

   សណ្ឋាគារ ហូមស្តូនរីស៊ត

   Home Stone Hotel
   Tel: 093 897 777

   សណ្ឋាគារ ខេមបាណា ឡា រីវីយែ

   Cambana La Riviere Hotel
   Tel: 012 255 551

   សណ្ឋាគារ 
   សុខសាន្តវីឡា

   Sok San Villa Hotel 
   Tel: 012 727 257

   សណ្ឋាគារ ពិសិដ្ឋ ប្រាយវេតវីឡា

   Piseth Private Villa Hotel
   Tel: 011 404 499

   សណ្ឋាគារ 
   ហ្រ្វាណាស៊ី

   Franasie Hotel
   Tel: 012 270 023
   O'hamok family homestay
   Tel: 077 875 991

   សណ្ឋាគារ​អន្តរ​ជាតិ

   International Hotel
   Tel: 053 953 999