• សណ្ឋាគារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  Hotel in Battambang City

  broken image

  👆

  【Mention】
  1) Sometimes, Google Maps does not support to show correct location on some locations.
  When you feels strange, we recommend to change the direction.
  2) Now some business owners are waiting approval to appear their business location by Google Maps.
  Let's look forward new information coming up!!

 • សណ្ឋាគារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  Hotel in Battambang City

  broken image
  broken image

  【Mention】
  1) Sometimes, Google Maps does not support to show correct location on some locations.
  When you feels strange, we recommend to change the direction.
  2) Now some business owners are waiting approval to appear their business location by Google Maps.
  Let's look forward the new information coming up!!

 • Search via Google Maps

  *Mention: Google Maps does not support to show correct location on some locations.
  When you concern the information on it, please click "Location" button from the list as below. 
  You can get correct location.
  broken image
 • For hotel owners in Battambang City
  from Battambang Provincial Tourism Department

  If you have not registered your business location on Google Maps yet,
  we recommend you to register. It is going to become strong support for your business.
  If it's difficult to register by yourself, please contact us. 
  When you keep touching QR code for a few seconds, you can make phone call directly.
  broken image

  Contact: Yeab Eng Vichna
  Tel: 087 488 819

  broken image

  ទីតាំងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង
  Location of Battambang Provincial Tourism Department

 • យើងគាំទ្រព័ត៌មានសណ្ឋាគារក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  ដោយសារតែព័ត៌មានខ្លះមិនត្រឹមត្រូវ/មិនច្បាស់លាស់នៅលើ Google Maps

  We support hotel information in Battambang City
  Because some information are incorrect / unclear on Google Maps

  broken image
  សណ្ឋាគារ ក្លាស់ស៊ី និងស្ប៉ា
  Classy Hotel & Spa
  Tel: 053 952 555
  broken image
  សណ្ឋាគារ ខេមរា បាត់ដំបង ១
  Khemara Battambang 1 Hotel
  Tel: 053 737 878
  broken image
  សណ្ឋាគារ ឃីងហ្វី
  King Fy Hotel
  Tel: 093 873 333
  broken image
  សណ្ឋាគារ ដឹ សាំងជូរី វីឡា
  The Sanctury Villa Hotel
  Tel: 012 226 505
  broken image
  សណ្ឋាគារ ប្រេស៊ីដង់ បាត់ដំបង ស៊ីធី
  President Battambang City Hotel
  Tel: 077 827 482
  broken image
  សណ្ឋាគារវិមានសុវណ្ណភូមិរីស៊ត
  Vimeansovannaphoum Resort
  Tel: 077 993 288
  broken image
  សណ្ឋាគារ សុវណ្ណភូមិ
  Sovannaphum Hotel
  Tel: 077 993 277
  broken image
  សណ្ឋាគារ ស្ទឹង សង្កែ
  Stung Sangke Hotel
  Tel: 053 953 495
  broken image
  សណ្ឋាគារ ឡា វីឡា ប៊ូទិក
  La Villa Battambang,
  Restaurant & Boutique Hotel
  Tel: 077 904 820
  broken image
  សណ្ឋាគារ អេមើរ៉ិល ប៊ីប៊ី បាត់ដំបង
  Emerald BB Battambang Hotel
  Tel: 077 474 789
  broken image
  សណ្ឋាគារ​​វីឆែ
  Vy Chhe Hotel​
  Tel: 053 953 898
  broken image
  សណ្ឋាគារ ស្កាយ ផាលេស​
  Sky Palace Hotel​
  Tel: 087 956 168
  broken image
  សណ្ឋាគារ សេង ហ៊ត​
  Seng Hout Hotel
  Tel: 015 530 669
  broken image
  សណ្ឋាគារ រ៉ាវន ប៊ូទិក​
  Ravorn Villa Boutique​
  Tel: 070 616 271
  broken image
  សណ្ឋាគារ មេហ្សុង វត្តគរ​
  Maisons Wat Kor
  Tel: 017 555 377
  broken image
  សណ្ឋាគារ លី ម៉េង​
  Lymeng Hotel​
  Tel: 012 361 799
  broken image
  សណ្ឋាគារ វិចតូរីយ៉ា​
  Victoria Hotel​
  Tel: 012 93 33 05
  broken image
  សណ្ឋាគារ ដឹ លុច្ស វីឡា​
  Delux Villa Hotel
  Tel: 077 336 373
  broken image
  សណ្ឋាគារ បាណន់​
  Banan Hotel​
  Tel: 077 707 789
  broken image
  សណ្ឋាគារ បាំប៊ូ​
  Bambu Hotel Battambang​
  Tel: 053 953 900
  broken image
  សណ្ឋាគារ អូកាបារេវែ​
  Au Cabaret Vert Battambang Hotel
  Tel: 092 815 473
  broken image
  សណ្ឋាគារ អង្គរ ខមហ្វត​
  Angkor Comfort Hotel​
  Tel: 077 306 410
  broken image
  សណ្ឋាគារ ហ្វឺស
  First Hotel
  Tel: 016 865 022
  broken image
  សណ្ឋាគារ​អន្តរ​ជាតិ
  International Hotel
  Tel: 053 953 999
  broken image
  សណ្ឋាគារ រ៉ូយាល់
  Royal Hotel
  Tel: 061 777 791
  broken image
  សណ្ឋាគារ អាស៊ី
  Asia Hotel
  Tel: 070 999 9710
  broken image
  សណ្ឋាគារ ស្តារ
  Star Hotel
  Tel: 017 545 455
  broken image
  សណ្ឋាគារ ស្ព្រីងផាក
  Spring Park Hotel
  Tel: 016 849 999
  broken image
  សណ្ឋាគារ ផាក
  Park Hotel
  Tel: 015 81 99 99
  broken image
  សណ្ឋាគារ ហ្វ៊ែរ រ៉េស
  Fairest Hotel
  Tel: 096 553 9327
  broken image
  សណ្ឋាគារ ធីនី
  Thy Ny Hotel
  Tel: 017 779 499
  broken image
  សណ្ឋាគារ វណ្ណនេ
  Vanne Hotel
  Tel: 053 900 927
  broken image
  សណ្ឋាគារ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា
  California Hotel
  Tel: 078 669 669
  broken image
  សណ្ឋាគារ 
  ស្តារវីឡា
  Star Villa Hotel
  Tel: 092 666 633
  broken image
  សណ្ឋាគារ 
  ឡេង សេងណា
  Leng Seng Na Hotel
  Tel: 012 530 295
  broken image
  សណ្ឋាគារ ប៉ារីស
  Paris Hotel
  Tel: 012 530 730
  broken image
  សណ្ឋាគារ អិល អេ
  L.A Hotel
  Tel: 017 666 266
  broken image
  សណ្ឋាគារ កាពីតាល់ បាត់ដំបង
  Capital Battambang Hotel
  Tel: 012 707 299
  broken image
  សណ្ឋាគារ 
  កូកូណាត់ហៅស៍
  Coconut House Hotel
  Tel: 017 655 447
  broken image
  សណ្ឋាគារ ហូមស្តូនរីស៊ត
  Home Stone Hotel
  Tel: 093 897 777
  broken image
  សណ្ឋាគារ ខេមបាណា ឡា រីវីយែ
  Cambana La Riviere Hotel
  Tel: 012 255 551
  broken image
  សណ្ឋាគារ 
  សុខសាន្តវីឡា
  Sok San Villa Hotel 
  Tel: 012 727 257
  broken image
  សណ្ឋាគារ ពិសិដ្ឋ ប្រាយវេតវីឡា
  Piseth Private Villa Hotel
  Tel: 010 410 446
  broken image
  O'hamok family homestay
  Tel: 077 875 991
  សណ្ឋាគារ ហ្រ្វាណាស៊ី
  Franasie Hotel
  Tel: 012 270 023