• ផែនទីទេសចរណ៍

   Tourism Map

  • ១. ផែនទីទេសចរណ៍ ក្រុងបាត់ដំបង

   1. Tourism Map of Battambang City

  • ២. ផែនទីទេសចរណ៍ ខេត្តបាត់ដំបង

   2. Tourism Map of Battambang Province

  • ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ

   International Border Check Point

   ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន

   Regional Border Check Point