• បញ្ជីព្យញ្ជនៈ (៣៣)

   Consonant List (33)

   (១) 

   (២) 

   (៣) 

   (៤) ឃ

   (៥) ង

   (៦) ច

   (៧) ឆ

   (៨) ជ

   (៩) ឈ

   (១០) ញ

   (១១) ដ

   (១២)

   (១៣) ឌ

   (១៤) ឍ

   (១៥) ណ

   (១៦) ត

   (១៧) ថ

   (១៨) ទ

   (១៩) ធ

   (២០) ន

   (២១) ប

   (២២) ផ

   (២៣) ព

   (២៤) ភ

   (២៥) ម

   (២៦) យ

   (២៧) រ

   (២៨)

   (២៩)

   (៣០)

   (៣១) ហ

   (៣២)

   (៣៣)