• បញ្ជីព្យញ្ជនៈ (៣៣)

  Consonant List (33)

  (១) 

  (២) 

  (៣) 

  (៤) ឃ

  (៥) ង

  (៦) ច

  (៧) ឆ

  (៨) ជ

  (៩) ឈ

  (១០) ញ

  (១១) ដ

  (១២)

  (១៣) ឌ

  (១៤) ឍ

  (១៥) ណ

  (១៦) ត

  (១៧) ថ

  (១៨) ទ

  (១៩) ធ

  (២០) ន

  (២១) ប

  (២២) ផ

  (២៣) ព

  (២៤) ភ

  (២៥) ម

  (២៦) យ

  (២៧) រ

  (២៨)

  (២៩)

  (៣០)

  (៣១) ហ

  (៣២)

  (៣៣)