• បញ្ជីព្យញ្ជនៈ (៣៣)

  Consonant List (33)

  broken image

  (១) 

  broken image

  (២) 

  broken image

  (៣) 

  broken image

  (៤) ឃ

  broken image

  (៥) ង

  broken image

  (៦) ច

  broken image

  (៧) ឆ

  broken image

  (៨) ជ

  broken image

  (៩) ឈ

  broken image

  (១០) ញ

  broken image

  (១១) ដ

  broken image

  (១២)

  broken image

  (១៣) ឌ

  broken image

  (១៤) ឍ

  broken image

  (១៥) ណ

  broken image

  (១៦) ត

  broken image

  (១៧) ថ

  broken image

  (១៨) ទ

  broken image

  (១៩) ធ

  broken image

  (២០) ន

  broken image

  (២១) ប

  broken image

  (២២) ផ

  broken image

  (២៣) ព

  broken image

  (២៤) ភ

  broken image

  (២៥) ម

  broken image

  (២៦) យ

  broken image

  (២៧) រ

  broken image

  (២៨)

  broken image

  (២៩)

  broken image

  (៣០)

  broken image

  (៣១) ហ

  broken image

  (៣២)

  broken image

  (៣៣)