• ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ
  ជិតខេត្តបាត់ដំបង

  International Border Check Point around Battambang Province
  (Require Passport and Stamp)

 • សូមជ្រើសរើសរូបភាពខាងក្រោម
  ផែនទីនឹងបើក ហើយបង្ហាញទិសដៅ🗺
  Please touch picture below.
  The map will be opened and shows direction 🗺
 • ខេត្តបាត់ដំបង

  Battambang Province

 • ខេត្តប៉ៃលិន

  Pailin Province