• ១. ផែនទីទេសចរណ៍ក្រុងបាត់ដំបង

  1. Tourism Map of Battambang City

  broken image

  ចុចនៅលើរូបភាពខាងលើដើម្បីទាញយករូបភាពកម្រិតច្បាស់។
  បន្ទាប់ពីទាញយករួចសូមរក្សាទុកក្នុង Photos/Galleries។
  (ខែមីនា ឆ្នាំ 2022)

  1. Click the picture above and download original image.
  2. Save the image as a photo.
  (March, 2022)

  broken image

   វីដេអូរបៀបប្រើ

  Introduction Video

 • ១. ផែនទីទេសចរណ៍ក្រុងបាត់ដំបង

  1. Tourism Map of Battambang City

  broken image

  👆 វីដេអូរបៀបប្រើ

  Introduction Video
 • ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  In Battambang City

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  In Battambang City

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  In Battambang City

  broken image

  តំបន់ទេសចរណ៍ (ក្រុងបាត់ដំបង)

  Tourist Sites
  (Battambang City)

  broken image

  សណ្ឋាគារ

  Hotel

  broken image

  ផ្ទះសំណាក់
  Guest House

  broken image

  អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ

  Food & Beverage

  broken image

  ទីផ្សារ

  Market

  broken image

  មណ្ឌលកម្សាន្ត

  Entertainment Center

  broken image

  វត្ត​

  Pagoda

  broken image

  ព្រះវិហារ

  Church

  broken image

  វិហារអ៊ីស្លាម

  Mosque

  broken image

  ទីសក្ការៈបូជាបាហៃ

  Bahai House of Worship

  for Battambang

  broken image

  រមណីយដ្ឋាន និងគោលដៅទេសចរណ៍

  ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
  Resorts and Destinations in Battambang Province

  broken image

  សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
  Transportation Service

  broken image

  រាយការណ៍អំពីទីកន្លែងចាក់សំរាមខុសច្បាប់
  Report illegal dumping sites

  broken image

  បញ្ជីព័ត៌មានមន្ទីរ-អង្គភាពខេត្ត
  Provincial departments & units

 • អាសន្ន

  Emergency

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • អាសន្ន

  Emergency

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image