• ១. ផែនទីទេសចរណ៍ក្រុងបាត់ដំបង

  1. Tourism Map of Battambang City

  ចុចនៅលើរូបភាពខាងលើដើម្បីទាញយករូបភាពកម្រិតច្បាស់។
  បន្ទាប់ពីទាញយករួចសូមរក្សាទុកក្នុង Photos/Galleries។
  (ខែមីនា ឆ្នាំ 2022)

  1. Click the picture above and download original image.
  2. Save the image as a photo.
  (March, 2022)

   វីដេអូរបៀបប្រើ

  Introduction Video

 • ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

  In Battambang City

 • អាសន្ន

  Emergency