• ស្រុករុក្ខគិរី

  Rukhakiri District

 • តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  Tourism Destinations

 • 👆 ទំនប់បាសាក់

  Basak Dam

  👆 ភ្នំកាច់ផ្កា

  Kach Pka Mountain

  👆 ភ្នំព្រះ

  Preah Mountain