• សូមរាយការណ៍អំពីទីកន្លែងចាក់សំរាមខុសច្បាប់តាមរយៈប្រអប់សារបណ្តាញសង្គមខាងក្រោម៖

   Please report illegal dumping sites

   via Facebook Messenger as below

    

    

   ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបរាយការណ៍ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

   If you don't understand how to report, please watch video as below👇

    

    

   ប្រសិនបើលោកអ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ សូម​បន្ត​ប៉ះ​​ QR ​ឱ្យជាប់ពី ពីរ ទៅ បី​វិនាទី​ ដូច​រូបបង្ហាញខាងក្រោម

   If you prefer to make phone call, please keep pressing QR code down for a few seconds as below 👇

  • សមត្ថកិច្ចមានវិធានការដើម្បីរក្សាភាពស្អាតក្នុងទីក្រុងយើង

   Our responsible units will act to maintain the cleanliness of our city