• សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន

  Transportation Service

  broken image
  ១. ចំណតរថយន្តក្រុង
  1. Bus Station
  broken image
  ២. កន្លែងឡើងរថយន្តក្រុងខ្នាតតូច
  2. Mini Bus Stop
  broken image
  ៣. ទូក
  3. Boat