• ២. កន្លែងឡើងរថយន្តក្រុងខ្នាតតូច

  2. Mini Bus Stop

  broken image
 • broken image
  . ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ សុធេប អិចប្រេស
  1. SUTTHEP EXPRESS CO., LTD
  broken image
  ២. ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ និងដឹកអ្នកដំណើរកាពីតូល
  2. Capitol Tours and Transport
  broken image
  ៣. ក្រុមហ៊ុន រិទ្ធិ មុនី ដឹកអ្នកដំណើរ
  3. Rith Mony Transport Co., LTD
  broken image
  ៤. ក្រុមហ៊ុន វីរះ ប៊ុនថាំ អេចប្រេស ទេសចរណ៍ និង ដឹកអ្នកដំណើរ
  4. Virak Buntham Express Tour and Travel
  broken image
  ៥. ខេមបូ លីង21 អ៊ិចប្រេស
  5. CAMBO-LINK21 EXPRESS CO., LTD
  broken image
  ៦. ដាសុវណ្ណ អិចប្រេស
  6. Da Sovan Transport Co., LTD
  broken image
  ៧. ភ្នាក់ងារ សាលី វីអាយភី ដឹកអ្នកដំណើរ
  7. SALY VIP