• ២. កន្លែងឡើងរថយន្តក្រុងខ្នាតតូច

  2. Mini Bus Stop

 • . ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ សុធេប អិចប្រេស
  1. SUTTHEP EXPRESS CO., LTD
  ២. ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ និងដឹកអ្នកដំណើរកាពីតូល
  2. Capitol Tours and Transport
  ៣. ក្រុមហ៊ុន រិទ្ធិ មុនី ដឹកអ្នកដំណើរ
  3. Rith Mony Transport Co., LTD
  ៤. ក្រុមហ៊ុន វីរះ ប៊ុនថាំ អេចប្រេស ទេសចរណ៍ និង ដឹកអ្នកដំណើរ
  4. Virak Buntham Express Tour and Travel
  ៥. ខេមបូ លីង21 អ៊ិចប្រេស
  5. CAMBO-LINK21 EXPRESS CO., LTD
  ៦. ដាសុវណ្ណ អិចប្រេស
  6. Da Sovan Transport Co., LTD
  ៧. ភ្នាក់ងារ សាលី វីអាយភី ដឹកអ្នកដំណើរ
  7. SALY VIP