• ១. ចំណតរថយន្តក្រុង

  1. Bus Station

  broken image
 • ① ផ្សារភួពុយ

  ① Phou Puy Market

  broken image
  ១. ក្រុមហ៊ុន ជី.អេហ្វ.ធី ដឹកអ្នកដំណើរ
  1. G.F.T Express Bus
  broken image
  ២.បេនឡានកាពីតូល
  2. Capitol Bus Station
  broken image
  ៣. ក្រុមហ៊ុន បូព៌ា អាស៊ី ដឹកអ្នកដំណើរ
  3. BPA Transport Co., LTD
  broken image
  ៤. ម៉ានិត រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ
  4. Manith Transportation Company
  broken image
  ៥. ក្រុមហ៊ុន រិទ្ធិ មុនី ដឹកអ្នកដំណើរ
  5. Rith Mony Transport Co., LTD
  broken image
  ៦. ក្រុមហ៊ុន លាំង យូ អេស
  6. Liang U.S Express Bus
  broken image
  ៧. ក្រុមហ៊ុន អិនហ្សេតស៊ី ដឹកអ្នកដំណើរត្រាវែល អេន ធួរ ខូ.អិល.ធី.ឌី
  7. NZC Travel and Tour Co., LTD
  broken image
  ៨. សាខា រស្មីភ្នំពេញ អ៊ីចប្រេស ដឹកអ្នកដំណើរ
  8. Reaksmey Phnom Penh Express Transport Co., LTD
 • ②ចំណតរថយន្តក្រុង រិទ្ធិ មុនី

  ② Rith Mony Bus Station

  broken image
  ១. ចំណតរថយន្តក្រុង រិទ្ធិ មុនី
  1. Rith Mony Bus Station