• ១. ចំណតរថយន្តក្រុង

  1. Bus Station

 • ① ផ្សារភួពុយ

  ① Phou Puy Market

  ១. ក្រុមហ៊ុន ជី.អេហ្វ.ធី ដឹកអ្នកដំណើរ
  1. G.F.T Express Bus
  ២.បេនឡានកាពីតូល
  2. Capitol Bus Station
  ៣. ក្រុមហ៊ុន បូព៌ា អាស៊ី ដឹកអ្នកដំណើរ
  3. BPA Transport Co., LTD
  ៤. ម៉ានិត រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ
  4. Manith Transportation Company
  ៥. ក្រុមហ៊ុន រិទ្ធិ មុនី ដឹកអ្នកដំណើរ
  5. Rith Mony Transport Co., LTD
  ៦. ក្រុមហ៊ុន លាំង យូ អេស
  6. Liang U.S Express Bus
  ៧. ក្រុមហ៊ុន អិនហ្សេតស៊ី ដឹកអ្នកដំណើរត្រាវែល អេន ធួរ ខូ.អិល.ធី.ឌី
  7. NZC Travel and Tour Co., LTD
  ៨. សាខា រស្មីភ្នំពេញ អ៊ីចប្រេស ដឹកអ្នកដំណើរ
  8. Reaksmey Phnom Penh Express Transport Co., LTD
 • ②ចំណតរថយន្តក្រុង រិទ្ធិ មុនី

  ② Rith Mony Bus Station

  ១. ចំណតរថយន្តក្រុង រិទ្ធិ មុនី
  1. Rith Mony Bus Station