• កសិទេសចរណ៍

  Agro-Tourism
   

  សូមជ្រើសរើសរូបភាពខាងក្រោម
  ផែនទីនឹងបើក ហើយបង្ហាញទិសដៅ🗺
  Please touch picture below.
  The map will be opened and shows direction 🗺
 • ក្រុងបាត់ដំបង

  Battambang City

  👆  កសិទេសចរណ៍ភូមិវត្តគរ

  Wat Kor Village,
  Agro-Tourism

 • ស្រុករតនមណ្ឌល

  Rattanak Mondul District

  👆 កសិទេសចរណ៍ចំការទំពាំងបាយជូ
  Agri-tourism Grape farm
 • ស្រុកសង្កែ

  Sangke District

  👆 កសិទេសចរណ៍ចំការក្រូចភូមិអូរខ្ជាយ
  Chamkar Kroch Tourism Farm,
  O Khchay Village
 • ស្រុកសំឡូត

  Samlout District

  👆 កសិទេសចរណ៍ស្រុកសំឡូត
  Samlout District,
  Agro-Tourism
 • រមណីយដ្ឋាន-គោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

  (5 ប្រភេទ)

  Resorts-Tourist Destinations in Battambang Province
  (5 categories)