• សហគមន៍និងអេកូទេសចរណ៍

  Communities & ECO Tourism

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

 • ក្រុងបាត់ដំបង

  Battambang City

  👆 សហគមន៍ទេសចរណ៍វប្បធម៌វត្តគរ
  Wat Ko Tourism Cultural Community
 • ស្រុកឯកភ្នំ

  Ek Phnom District

  👆  សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រែកទាល់

  Prek Torl Ecotourism

  ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម ព្រោះផែនទីមិនទាន់បង្ហាញផ្លូវនេះនៅឡើយទេ
  More information, please contact the number as below.
  Because Google Maps has not showed the correct road yet. 
  លោក តុន ណៃ
  ប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ ព្រែកទាល់
  Mr. Ton Nay
  Chief of Community based Ecotourism Prek Toil
  TEL: 011 910 899 
 • ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម ព្រោះផែនទីមិនទាន់បង្ហាញផ្លូវនេះនៅឡើយទេ
  Please contact the number as below. Because Google Maps has not showed the correct road yet.
  លោក តុន ណៃ
  ប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ ព្រែកទាល់
  Mr. Ton Nay
  Chief of Community based Ecotourism Prek Toil
  TEL: 011 910 899

 • ស្រុកសំឡូត

  Samlout District

  👆 សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តាតោក អូរក្រូច
  Ta Tok O Kroch
  Eco-Tourism Community
  👆 សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ទឹកធ្លាក់អូរជាំ
  O Choam Waterfall
  Eco-Tourism Community
 • រមណីយដ្ឋាន-គោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

  (៥ ប្រភេទ)
  Resorts-Tourist Destinations in Battambang Province
  (5 categories)

  ព័ត៌មានទាំងអស់ផ្តល់ដោយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

  All information on this page is provided by Battambang Provincial Tourism Department

  👆ឥឡូវអ្នកមើលគេហទំព័រនេះ

  Now you watch this website