• រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  Tourism Site
   

  សូមជ្រើសរើសរូបភាពខាងក្រោម
  ផែនទីនឹងបើក ហើយបង្ហាញទិសដៅ🗺
  Please touch picture below.
  The map will be opened and shows direction 🗺
 • ក្រុងបាត់ដំបង

  Battambang City

  👆 សួនទឹកសុភមង្គល

  Sopheak Mongkol Water Park

 • ស្រុកបាណន់

  Banan District

  👆 ប្រាសាទបាណន់
  Banan Temple
  👆 ប្រាសាទស្នឹង

  Sneung Temple

  👆 ភ្នំសំពៅ

  Sampov Mountain

  👆 អាងកំពីងពួយ

  Kamping Puoy Reservoir

  👆 ឡូរីជើងភ្នំបាណន់

  Banan Bamboo Train

 • ស្រុកឯកភ្នំ

  Ek Phnom District

  👆 ប្រាសាទឯកភ្នំ
  Ek Phnom Temple
 • ស្រុករតនមណ្ឌល

  Rattanak Mondul District

  👆 ចំការមៀន

  Chamkar Mean

  👆 ស្ទឹងថ្វាក

  Stung Thvak

  👆 ចំការទុរេនអូរតង

  Chamka Durian O Tong

  👆 ទឹកធ្លាក់ភ្នំកំពូល
  Phnom Kampoul Waterfall
 • ស្រុកសង្កែ

  Sangke District

  👆  ប្រាសាទបាសែត

  Baset Temple

 • ស្រុកសំឡូត

  Samlout District

  👆 ទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយ

  Chamka Svay
  Waterfall

  👆 ទឹកធ្លាក់ថ្មដាចំការទុរេន

  Thmor Da

  Chamkar Durian

  👆 វាលចម្បាំង ខេមសាយ
  Veal Chom Bang Campsite
  👆 ដាយមិន រីស៊ត
  Diamond Resort
 • ស្រុកភ្នំព្រឹក

  Phnom Proek District

  👆 ល្អាង ១០០ ភ្នំប្រាំពីរ

  La Ang 100 Phnom 7

  👆 ទឹកធ្លាក់៥៣ ភ្នំព្រឹក

  53 Mountain Waterfall

  👆 នគរជុំភ្នំព្រឹក

  Nokor Chum Phnom Proek Resort

 • ស្រុកកំរៀង

  Kamrieng District

  👆 ទឹកពុះកំរៀង

  Tek Pos Kamrieng

 • រមណីយដ្ឋាន-គោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

  (5 ប្រភេទ)

  Resorts-Tourist Destinations

  in Battambang Province
  (5 categories)