•  

  រមណីយដ្ឋាន-គោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
  (៥ ប្រភេទ)

  Resorts-Tourist Destinations in Battambang Province
  (5 categories)

   

  រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍
  Tourism Site

  សហគមន៍និងអេកូទេសចរណ៍
  Communities & ECO Tourism

  តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍
  Tourism Destinations

  ទេសចរណ៍សាសនា
  Religion Tourism

  កសិ-ទេសចរណ៍
  Agro-Tourism

 • ​ព័ត៌មានទាំងអស់ផ្តល់ដោយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

  All information related tourism is provided by Battambang Provincial Tourism Department