• ស្រុកឯកភ្នំ

  Ek Phnom District

 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • 👆 ប្រាសាទឯកភ្នំ

  Ek Phnom Temple
 • ២. សហគមន៍ និងអេកូទេសចរណ៍

  2. Communities & ECO Tourism

 • 👆  សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រែកទាល់

  Prek Torl Ecotourism
 • ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម ព្រោះផែនទីមិនទាន់បង្ហាញផ្លូវនេះនៅឡើយទេ
  Please contact the number as below. Because Google Maps has not showed the correct road yet.
  លោក តុន ណៃ
  ប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ ព្រែកទាល់
  Mr. Ton Nay
  Chief of Community based Ecotourism Prek Toil
  TEL: 011 910 899

 • ៣. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  3. Tourism Destinations

 • 👆 កន្លែងបិតស្រា ស

  Rice Wine

  👆 ក្រឡានដុត សំរោងក្នុង

  Sticky Rice in Bamboo

  👆 ចេកបន្ទះអាំង

  Banana Paper

  👆  ណែមត្រី

  Fish Naem

  👆 ទំនប់អាងភាស

  Ang Phas Dam

  👆 ផ្សារប្រហុក

  Prohok Market

  👆 សំបកណែមពាមឯក

  Rice Paper
 • ៤. ទេសចរណ៍សាសនា

  4. Religion Tourism

 • 👆 ព្រះវិហារមហាម៉ាត់ឌី នរា ក្រោម

  Masjid Norea Krom

  👆 វត្តកែវ

  Keo Pagoda

  👆 វត្តឈើខ្មៅ

  Chheu Khmao Pagoda

  👆 វត្តប្រាសាទបច្ចាមិត្ត (វត្តក្តុល)

  Kdol Don Teav Pagoda

  👆 វត្តព្នៅ

  Pnov Pagoda

  👆 វត្តរាមពុទ្ធា ក្តាំងងា បាត់ដំបង

  Kda Ngea Pagoda

  👆 វត្តសំរោងក្នុង

  Samroang Knong Pagoda