• ស្រុកសង្កែ

  Sangkae District

 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • 👆  ប្រាសាទបាសែត

  Baset Temple
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • 👆 ច្បារមាត់ស្ទឹង

  Moth Stung Garden

  👆 សួនផ្ការីករាយ

  Rik Reay Flower Garden

  👆  សួនផ្កាសុខនីឆា

  Sok Nicha Garden
 • ៣. ទេសចរណ៍សាសនា

  3. Religion Tourism

 • 👆ទីសក្ការៈ បាហៃ

  Bahai House of Worship
  for Battambang

  👆 វត្ត​កំពង់ពិល

  Kampong Pil Pagoda

  👆 វត្ត​ខ្វែង

  Kveng Pagoda
 • ៤. កសិ-ទេសចរណ៍

  4. Agro-Tourism

 • 👆 កសិទេសចរណ៍ចំការក្រូចភូមិអូរខ្ជាយ

  Chamkar Kroch Tourism Farm,
  O Khchay Village