• ស្រុកភ្នំព្រឹក

   Phnom Proek District

  • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

   1. Tourism Site

  • 👆 ទឹកធ្លាក់៥៣ ភ្នំព្រឹក

   53 Mountain Waterfall

   👆 នគរជុំភ្នំព្រឹក

   Nokor Chum Phnom Proek Resort

   👆 ល្អាង ១០០ ភ្នំប្រាំពីរ

   La Ang 100 Phnom 7
  • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

   2. Tourism Destinations

  • 👆 ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក

   Phnom Proek
   Natural Resort