• ស្រុកភ្នំព្រឹក

  Phnom Proek District

 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • 👆 ទឹកធ្លាក់៥៣ ភ្នំព្រឹក

  53 Mountain Waterfall

  👆 នគរជុំភ្នំព្រឹក

  Nokor Chum Phnom Proek Resort

  👆 ល្អាង ១០០ ភ្នំប្រាំពីរ

  La Ang 100 Phnom 7
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • 👆 ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក

  Phnom Proek
  Natural Resort