• ស្រុកភ្នំព្រឹក

  Phnom Proek District

  broken image
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

  broken image
 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • broken image

  👆 ទឹកធ្លាក់៥៣ ភ្នំព្រឹក

  53 Mountain Waterfall
  broken image

  👆 នគរជុំភ្នំព្រឹក

  Nokor Chum Phnom Proek Resort
  broken image

  👆 ល្អាង ១០០ ភ្នំប្រាំពីរ

  La Ang 100 Phnom 7
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • broken image

  👆 ធម្មជាតិភ្នំព្រឹក

  Phnom Proek
  Natural Resort