• ស្រុករតនមណ្ឌល

  Ratanak Mondul District

 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • 👆 ចំការទុរេនអូរតង

  Chamka Durian
  O Tong

  👆 ចំការមៀន

  Chamkar Mean

  👆 ទឹកធ្លាក់ភ្នំកំពូល

  Phnom Kampoul Waterfall

  👆 ស្ទឹងថ្វាក

  Stung Thvak
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • 👆 ទំនប់ពហុបំណង 
  (ទំនប់សេកសក)

  Sek Sork Dam

  👆 ភ្នំចំបាំង

  Chambang Mountain

  👆 ល្អាងទាក់ទ្រាង (ល្អាងស្ពាន)

  La Ang Spean
  Pre-Historic Archeological Site

  👆 ល្អាងភ្នំបាដាក

  Badak Cave

  👆 ស្ទឹងរឹម

  Stung Rum

  👆 អូរទទា

  O To Tea
 • ៣. ទេសចរណ៍សាសនា

  3. Religion Tourism

 • 👆ល្អាងនាងលេម វត្តអរិយផល

  Neang Lem Cave,
  Arey Phal Pagoda
 • ៤. កសិ-ទេសចរណ៍

  4. Agro-Tourism

 • 👆 កសិ-ទេសចរណ៍ចំការទំពាំងបាយជូ

  Agri-tourism 
  Grape farm