• ស្រុកសំឡូត

   Samlout District

  • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

   1. Tourism Site

  • 👆 ដាយមិន រីស៊ត

   Diamond Resort

   👆 ទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយ

   Chamka Svay
   Waterfall

   👆 ទឹកធ្លាក់ថ្មដាចំការទុរេន

   Thmor Da
   Chamkar Durian

   👆 វាលចម្បាំង ខេមសាយ

   Veal Chom Bang Campsite
  • ២. សហគមន៍ និងអេកូទេសចរណ៍

   2. Communities & ECO Tourism

  • 👆 សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តាតោក អូរក្រូច

   Ta Tok O Kroch
   Eco-Tourism Community

   👆 សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ទឹកធ្លាក់អូរជាំ

   O Choam Waterfall
   Eco-Tourism Community
  • ៣. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

   3. Tourism Destinations

  • 👆 ចម្លងគួយ

   Chamlong Kuoy

   👆 ទឹកធ្លាក់ក្បាលស្ទឹងតូច

   Kbal StungToch Waterfall

   👆 ទឹកធ្លាក់តាថេង

   Ta Theng Waterfall

   👆  ទឹកធ្លាក់អេនជូលីណា
   (ទឹកធ្លាក់បរឡាង)

   Angelina Julie Waterfall

   👆 ស្ទឹងក្រញូង

   Stung Kranhong
  • ៤. កសិ-ទេសចរណ៍

   4. Agro-Tourism

  • 👆 កសិ-ទេសចរណ៍ស្រុកសំឡូត

   Samlout District,
   Agro-Tourism