• ស្រុកសំឡូត

  Samlout District

  broken image
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

  broken image
 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • broken image

  👆 ដាយមិន រីស៊ត

  Diamond Resort
  broken image

  👆 ទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយ

  Chamka Svay
  Waterfall
  broken image

  👆 ទឹកធ្លាក់ថ្មដាចំការទុរេន

  Thmor Da
  Chamkar Durian
  broken image

  👆 វាលចម្បាំង ខេមសាយ

  Veal Chom Bang Campsite
 • ២. សហគមន៍ និងអេកូទេសចរណ៍

  2. Communities & ECO Tourism

 • broken image

  👆 សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍តាតោក អូរក្រូច

  Ta Tok O Kroch
  Eco-Tourism Community
  broken image

  👆 សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ទឹកធ្លាក់អូរជាំ

  O Choam Waterfall
  Eco-Tourism Community
 • ៣. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  3. Tourism Destinations

 • broken image

  👆 ចម្លងគួយ

  Chamlong Kuoy
  broken image

  👆 ទឹកធ្លាក់ក្បាលស្ទឹងតូច

  Kbal StungToch Waterfall
  broken image

  👆 ទឹកធ្លាក់តាថេង

  Ta Theng Waterfall
  broken image

  👆  ទឹកធ្លាក់អេនជូលីណា
  (ទឹកធ្លាក់បរឡាង)

  Angelina Julie Waterfall
  broken image

  👆 ស្ទឹងក្រញូង

  Stung Kranhong
 • ៤. កសិ-ទេសចរណ៍

  4. Agro-Tourism

 • broken image

  👆 កសិ-ទេសចរណ៍ស្រុកសំឡូត

  Samlout District,
  Agro-Tourism