• ស្រុកបាណន់

  Banan District

  broken image
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

  If you don't understand how to use,

  please watch video as below 👇

  broken image
 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • broken image

  👆 ប្រាសាទបាណន់

  Banan Temple
  broken image

  👆 ប្រាសាទស្នឹង

  Sneung Temple
  broken image

  👆 ភ្នំសំពៅ

  Sampov Mountain
  broken image

  👆 ឡូរីជើងភ្នំបាណន់

  Banan Bamboo Train
  broken image

  👆 អាងកំពីងពួយ

  Kamping Puoy Reservoir
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • broken image

  👆 ក្រមុំជ្រឹង បាយដំរាំ

  Bay Domram Fruit Bats
  broken image

  👆 ចង្ហូរថ្ម

  Jangho Thmor
  broken image

  👆 ទំនប់កង្ហត

  Kanghot Dam
  broken image

  👆 ផ្កាស្បៃរឿង ជើងភ្នំសំពៅ

  Sbay Reung Flower Garden
  Phnom Sampov
  broken image

  👆 ផ្ទះផ្កា បីហ្គូនា

  BEGONIA
  broken image

  👆 ល្អាងភ្នំរំសាយសក់

  Romsaysork Cave
  broken image

  👆 សួនផ្កាភ្នំសំពៅ

  Sampov Flower Garden
  broken image

  👆 សួនផ្កាហេងឆេង

  Heng Cheng Flower Garden
  broken image

  👆 ស្ពានយោលកំពង់ចម្លង

  Kampong Chamlong
  Suspension Bridge
  broken image

  👆 ស្ពានយោលឈើទាល

  Chheu Teal Suspension Bridge
 • ៣. ទេសចរណ៍សាសនា

  3. Banan District

 • broken image

  👆 មណ្ឌលវិបស្សនាកម្ពុជា (ធម្មលដ្ឋិកា)

  Dhamma Latthika Vipassana
  Meditation Center
  broken image

  👆វត្តកច្ឆបបព៌ត ភ្នំអណ្តើក

  Andoeuk Mountain Monastery
  broken image

  👆 វត្ត កល្យាណមិត្ត ខ្សាច់ពោយ

  Khsach Pouy Pagoda
  broken image

  👆 វត្តគិរីបុញ្ញារាម 

  (វត្តទ្រុងមាន់)

  Phnom Troung Morn
  broken image

  👆 វត្តភ្នំសំពៅ

  Phnom Sampov Pagoda