• ស្រុកបាណន់

  Banan District

 • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

  1. Tourism Site

 • 👆 ប្រាសាទបាណន់

  Banan Temple

  👆 ប្រាសាទស្នឹង

  Sneung Temple

  👆 ភ្នំសំពៅ

  Sampov Mountain

  👆 ឡូរីជើងភ្នំបាណន់

  Banan Bamboo Train

  👆 អាងកំពីងពួយ

  Kamping Puoy Reservoir
 • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

  2. Tourism Destinations

 • 👆 ក្រមុំជ្រឹង បាយដំរាំ

  Bay Domram Fruit Bats

  👆 ចង្ហូរថ្ម

  Jangho Thmor

  👆 ទំនប់កង្ហត

  Kanghot Dam

  👆 ផ្កាស្បៃរឿង ជើងភ្នំសំពៅ

  Sbay Reung Flower Garden
  Phnom Sampov

  👆 ផ្ទះផ្កា បីហ្គូនា

  BEGONIA

  👆 ល្អាងភ្នំរំសាយសក់

  Romsaysork Cave

  👆 សួនផ្កាភ្នំសំពៅ

  Sampov Flower Garden

  👆 សួនផ្កាហេងឆេង

  Heng Cheng Flower Garden

  👆 ស្ពានយោលកំពង់ចម្លង

  Kampong Chamlong
  Suspension Bridge

  👆 ស្ពានយោលឈើទាល

  Chheu Teal Suspension Bridge
 • ៣. ទេសចរណ៍សាសនា

  3. Banan District

 • 👆 មណ្ឌលវិបស្សនាកម្ពុជា (ធម្មលដ្ឋិកា)

  Dhamma Latthika Vipassana
  Meditation Center

  👆វត្តកច្ឆបបព៌ត ភ្នំអណ្តើក

  Andoeuk Mountain Monastery

  👆 វត្ត កល្យាណមិត្ត ខ្សាច់ពោយ

  Khsach Pouy Pagoda

  👆 វត្តគិរីបុញ្ញារាម 

  (វត្តទ្រុងមាន់)

  Phnom Troung Morn

  👆 វត្តភ្នំសំពៅ

  Phnom Sampov Pagoda