• ស្រុកបាណន់

   Banan District

  • ១. រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍

   1. Tourism Site

  • 👆 ប្រាសាទបាណន់

   Banan Temple

   👆 ប្រាសាទស្នឹង

   Sneung Temple

   👆 ភ្នំសំពៅ

   Sampov Mountain

   👆 ឡូរីជើងភ្នំបាណន់

   Banan Bamboo Train

   👆 អាងកំពីងពួយ

   Kamping Puoy Reservoir
  • ២. តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍

   2. Tourism Destinations

  • 👆 ក្រមុំជ្រឹង បាយដំរាំ

   Bay Domram Fruit Bats

   👆 ចង្ហូរថ្ម

   Jangho Thmor

   👆 ទំនប់កង្ហត

   Kanghot Dam

   👆 ផ្កាស្បៃរឿង ជើងភ្នំសំពៅ

   Sbay Reung Flower Garden
   Phnom Sampov

   👆 ផ្ទះផ្កា បីហ្គូនា

   BEGONIA

   👆 ល្អាងភ្នំរំសាយសក់

   Romsaysork Cave

   👆 សួនផ្កាភ្នំសំពៅ

   Sampov Flower Garden

   👆 សួនផ្កាហេងឆេង

   Heng Cheng Flower Garden

   👆 ស្ពានយោលកំពង់ចម្លង

   Kampong Chamlong
   Suspension Bridge

   👆 ស្ពានយោលឈើទាល

   Chheu Teal Suspension Bridge
  • ៣. ទេសចរណ៍សាសនា

   3. Banan District

  • 👆 មណ្ឌលវិបស្សនាកម្ពុជា (ធម្មលដ្ឋិកា)

   Dhamma Latthika Vipassana
   Meditation Center

   👆វត្តកច្ឆបបព៌ត ភ្នំអណ្តើក

   Andoeuk Mountain Monastery

   👆 វត្ត កល្យាណមិត្ត ខ្សាច់ពោយ

   Khsach Pouy Pagoda

   👆 វត្តគិរីបុញ្ញារាម 

   (វត្តទ្រុងមាន់)

   Phnom Troung Morn

   👆 វត្តភ្នំសំពៅ

   Phnom Sampov Pagoda